Privacy reglement

Privacy statement Volkstuin Vereniging Oosterheide

De Volkstuin Vereniging Oosterheide is een vereniging die haar leden door beschikbaarstelling van grond, faciliteiten en bestuurlijke organisatie de gelegenheid en hulp biedt bij de uitvoering van hun hobby: het tuinieren in de meest ruime zin.
Onze vereniging hecht grote waarde aan privacy, waaronder een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij nodig hebben en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Zie daarvoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Welke gegevens verzamelen wij:

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij inschrijving als lid nemen wij uw persoonsgegevens op. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • Aanhef
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres

Bij de inschrijving kan u gevraagd worden uw identiteit aan te tonen. De door u verstrekte gegevens worden aan geen enkele derde partij doorgegeven.

Beheer en inzage gegevens:

De ledenadministratie is in handen van het bestuur. Opslag, zowel op papier als digitaal, vindt alleen bij hen plaats. Wanneer nodig voorzien zij andere door het bestuur aangewezen personen binnen de vereniging van de specifiek nodige gegevens voor de uitvoering van een taak, zoals hier onder beschreven. Deze gegevens worden na gebruik gewist.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor:

Wij gebruiken uw gegevens om u per brief en via e-mail op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging en de verwerking van de financiële verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich afmeldt als lid, dan zullen uw gegevens nog voor de duur van maximaal zes maanden worden bewaard in verband met administratieve doeleinden. Indien u uw lidmaatschap beëindigt met een financiële verplichting jegens de Vereniging dan wordt deze termijn verlengd tot de datum waarop aan deze verplichting is voldaan.

Hoe communiceren wij met u:

Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met u via het e-mailadres dat u ons heeft doorgegeven. Bij e-mailverkeer aan meerdere personen of aan groepen wordt alleen gebruik gemaakt van bcc. Bij leden waarvan bekend is dat men geen e-mailadres heeft, wordt per brief gecommuniceerd. Bij spoed in deze gevallen ook telefonisch.
De jaarlijkse nota voor het lidmaatschap wordt voorshands alleen per brief aangeboden.
Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen. Voor de contactgegevens zie onze website: Volkstuin Vereniging Oosterheide.

Beveiliging

De Volkstuin Vereniging Oosterheide beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u met ons contact opnemen. Zie hiervoor de contactmogelijkheden onze website: Volkstuin Vereniging Oosterheide.

Wijzigingen in dit privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Uw rechten:

Indien u een relatie met onze vereniging heeft, krijgt u na een verzoek (per e-mail, brief of telefonisch) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Voor contactmogelijkheden zie onze website: Volkstuin Vereniging Oosterheide.

                                                                                     Oosterhout, 30-8-2018